Bookmarks and Contents

PDF Info

Cover of SmegRefrigerators UD7140LSP User Manual

Smeg UD7140LSP User Manual

Brand:
Smeg
Category:
Refrigerators
Model:
UD7140LSP
Type:
User Manual
Language:
English
Document Format:
PDF file
Filesize:
188.1 Kb
Total Pages:
11 pages

List of Contents

 • INHOUDSOPGAVE

 • VEILIGHEIDSINFORMATIE

  • Veiligheid van kinderen en kwetsbare mensen
  • Algemene veiligheid
 • VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

  • Montage
  • Aansluiting op het elektriciteitsnet
  • Gebruik
  • Binnenverlichting
  • Onderhoud en reiniging
  • Verwijdering
 • BEDIENING

  • Inschakelen
  • Uitschakelen
  • Temperatuurregeling
 • HET EERSTE GEBRUIK

  • De binnenkant schoonmaken
 • DAGELIJKS GEBRUIK

  • Verplaatsbare legrekken
  • Het plaatsen van de deurplateaus
  • Indicatielampje voor temperatuur
 • AANWIJZINGEN EN TIPS

  • Normale bedrijfsgeluiden:
  • Tips voor energiebesparing
  • Tips voor het koelen van vers voedsel
  • Tips voor het koelen
 • ONDERHOUD EN REINIGING

  • Algemene waarschuwingen
  • Periodieke reiniging
  • Het ontdooien van de koelkast
  • Pulizia dei canali per l’aria
  • Periodes dat het apparaat niet gebruikt wordt
 • PROBLEEMOPLOSSING

  • Wat moet u doen als…
  • Het lampje vervangen
  • De deur sluiten
 • MONTAGE

  • Locatie
  • Plaatsing
  • Aansluiting op het elektriciteitsnet
 • TECHNISCHE INFORMATIE

  • Technische gegevens
 • CONTENTS

 • SAFETY INFORMATION

 • SAFETY INSTRUCTIONS

 • OPERATION

 • FIRST USE

 • DAILY USE

 • HINTS AND TIPS

 • CARE AND CLEANING

 • TROUBLESHOOTING

 • INSTALLATION

 • TECHNICAL INFORMATION

 • TABLE DES MATIÈRES

 • CONSIGNES DE SÉCURITÉ

  • Sécurité des enfants et des personnes vulnérables
  • Consignes générales de sécurité
 • INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

  • Installation
  • Connexion électrique
  • Usage
  • Éclairage interne
  • Entretien et nettoyage
  • Mise au rebut
 • FONCTIONNEMENT

  • Mise en marche
  • Mise hors tension
  • Réglage de la température
 • PREMIÈRE UTILISATION

  • Nettoyage de l'intérieur
 • UTILISATION QUOTIDIENNE

  • Clayettes amovibles
  • Mise en place des balconnets de la porte
  • Indicateur de température
 • CONSEILS

  • Bruits normaux de fonctionnement
  • Conseils d'économie d'énergie
  • Conseils pour la réfrigération des aliments frais
  • Conseils pour la réfrigération
 • ENTRETIEN ET NETTOYAGE

  • Avertissements généraux
  • Nettoyage périodique
  • Dégivrage du réfrigérateur
  • Nettoyage des dispositifs de ventilation
  • En cas de non-utilisation prolongée
 • EN CAS D'ANOMALIE DE FONCTIONNEMENT

  • En cas d'anomalie de fonctionnement
  • Remplacement de l'éclairage
  • Fermeture de la porte
 • INSTALLATION

  • Emplacement
  • Installation
  • Branchement électrique
 • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

  • Caractéristiques techniques
 • INHALTSVERZEICHNIS

 • SICHERHEITSINFORMATIONEN

  • Sicherheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen
  • Allgemeine Sicherheit
 • SICHERHEITSANWEISUNGEN

  • Montage
  • Elektrischer Anschluss
  • Verwendung
  • Innenbeleuchtung
  • Reinigung und Pflege
  • Entsorgung
 • BETRIEB

  • Einschalten des Geräts
  • Ausschalten des Geräts
  • Temperaturregelung
 • ERSTE INBETRIEBNAHME

  • Reinigen des Innenraums
 • TÄGLICHER GEBRAUCH

  • Verstellbare Ablagen
  • Positionierung der Türablagen
  • Temperaturanzeige
 • TIPPS UND HINWEISE

  • Normale Betriebsgeräusche
  • Energiespartipps
  • Hinweise für die Kühlung frischer Lebensmittel
  • Hinweise für die Kühlung
 • REINIGUNG UND PFLEGE

  • Allgemeine Warnhinweise
  • Regelmäßige Reinigung
  • Abtauen des Kühlschranks
  • Reinigen der Luftkanäle
  • Stillstandszeiten
 • FEHLERSUCHE

  • Was tun, wenn ...
  • Austauschen der Lampe
  • Schließen der Tür
 • MONTAGE

  • Standort
  • Standort
  • Elektrischer Anschluss
 • TECHNISCHE DATEN

  • Technische Daten